UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ MODELOS ATOMICOS
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม


ผู้เขียน FRANCISCO CRUZ CANTU
อีเมลล์ติดต่อ fcocruz@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
ส่งข้อมูลแล้ว 5/3/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/11/2020