Võnkering


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Võnkering
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Estonian
คำสำคัญ Võnkering, induktiivsus, kondensaator, mahtuvus, periood, pool, sagedus
สถานการณ์จำลอง ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก


ผู้เขียน Siim Tõkke
อีเมลล์ติดต่อ siim-tokke@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Vanalinna Hariduskolleegium
ส่งข้อมูลแล้ว 23/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/10/2018