Investigation


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Investigation
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Force
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Bruce Spurrell
โรงเรียน/หน่วยงาน PWC
ส่งข้อมูลแล้ว 16/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/10/2018