Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática
คำบรรยาย A atividade consiste no uso da simulação Balões e Eletricidade Estática (PhET) no estudo do processo de eletrização por atrito.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Eletrostática, atrito, cargas elétricas., eletrização
สถานการณ์จำลอง ลูกโป่งและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5)


ผู้เขียน Laudenor Amorim, Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 30/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/9/2018