sperimenta e rispondi


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง sperimenta e rispondi
คำบรรยาย la tabella proposta guida lo studente all'autoapprendimento attraverso la sperimentazione secondo il modello IBL. (attività del Modulo EPICT "Simulazioni")
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ Kirchhoff, Ohm, autoapprendimento, circuito, misura corrente, misura tensione, tabella
สถานการณ์จำลอง วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน, ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย, ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5), การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย, ความต้านทานภายในเส้นลวด (HTML5), วงจรสัญญาณ


ผู้เขียน giuliana lo giudice
โรงเรียน/หน่วยงาน liceo Statale Giorgione
ส่งข้อมูลแล้ว 13/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/9/2018