[tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง [tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler
คำบรรยาย Tradução com modificações de "Gravity, Orbits and Kepler's Laws", autor: Rhoda Berenson.
วิชา ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ astronomia, gravidade, leis de kepler, orbitais
สถานการณ์จำลอง ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5), ความโน้มถ่วงและวงโคจร


ผู้เขียน Amanda Santos
โรงเรียน/หน่วยงาน Universidade Federal de Juiz de Fora
ส่งข้อมูลแล้ว 2/6/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/6/2018