Atividade com Ondas Eletromagnéticas


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade com Ondas Eletromagnéticas
คำบรรยาย Compreender o conceito das grandezas fundamentais de uma onda: velocidade, frequência e comprimento de onda e suas relações no cotidiano.
วิชา ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ บัณฑิตศึกษา, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ onda eletromagnética; comprimento de onda; frequência de onda
สถานการณ์จำลอง คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า


ผู้เขียน Gilvandenys Leite Sales; Allison Silveira; Mairton Cavalcante Romeu
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 10/4/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 10/4/2018