Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples
คำบรรยาย A presente atividade pretende compreender o movimento de um pêndulo simples e realizar uma experiencia quantitativa do movimento desse objeto físico. E também, pretende-se calcular a aceleração da gravidade (g) de um determinado planeta x, presente na simulação.
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ บัณฑิตศึกษา, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Pêndulo Simples; Aceleração da gravidade; Cálculo de aceleração da gravidade.
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5), การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา


ผู้เขียน Rodrigo Nogueira
โรงเรียน/หน่วยงาน Rodrigo Nogueira
ส่งข้อมูลแล้ว 29/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/3/2018