Simulation


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Simulation
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ LKS
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่


ผู้เขียน Suci Nujul Hayati
อีเมลล์ติดต่อ sucinujulhayati@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Universitas Ahmad Dahlan
ส่งข้อมูลแล้ว 28/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/3/2018