Condutividade - Esboçando Conceitos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Condutividade - Esboçando Conceitos
คำบรรยาย Com esta atividade, o estudante pode verificar os conceitos de condutores e semicondutores, assim como observar os efeitos das cargas elétricas na condução.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Condutividade, cargas elétricas, condutores.
สถานการณ์จำลอง การนำไฟฟ้า


ผู้เขียน Laudenor Amorim
อีเมลล์ติดต่อ quimicolaudenor@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 20/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/3/2018