Mjerenje sile trenja


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Mjerenje sile trenja
คำบรรยาย Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Croatian
คำสำคัญ faktor trenja, sila trenja
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Karmen Prugovečki
โรงเรียน/หน่วยงาน OŠ Mače
ส่งข้อมูลแล้ว 25/2/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/2/2018