Transformações gasosas


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Transformações gasosas
คำบรรยาย Atividade desenvolvida em sala de aula envolvendo a equação geral dos gases
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ gases, lei geral dos gases, transformações
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Ivandson Bandeira
อีเมลล์ติดต่อ ivandsonbandeira@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 24/10/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/10/2017