Guia


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Guia
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ onda;manual
สถานการณ์จำลอง คลื่นในเส้นเชือก (HTML5), คลื่นในเส้นเชือก


ผู้เขียน katherine vergara
อีเมลล์ติดต่อ 2015102121@ucss.pe
โรงเรียน/หน่วยงาน estudiante
ส่งข้อมูลแล้ว 11/10/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/10/2017