Atividade sem matemática


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade sem matemática
คำบรรยาย são exercícios de marcar falso ou verdadeiro e com opções de explorar muito mais
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ energia mecânica, potencial e cinética
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน moises esp
โรงเรียน/หน่วยงาน SEED pr
ส่งข้อมูลแล้ว 13/8/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/8/2017