Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Gaasi omaduste meedialabori juhend
คำบรรยาย Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Estonian
คำสำคัญ Isoprotsessid
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Siim Tõkke
โรงเรียน/หน่วยงาน Vanalinna Hariduskolleegium
ส่งข้อมูลแล้ว 8/6/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/6/2017