Vraagstuk rond de wet van Hooke


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Vraagstuk rond de wet van Hooke
คำบรรยาย Een vraagstuk waarbij de leerlingen deze applet nodig hebben.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Hooke, Task, law, vraagstuk, wet
สถานการณ์จำลอง มวล & สปริง


ผู้เขียน Dries Boncquet
โรงเรียน/หน่วยงาน Vives
ส่งข้อมูลแล้ว 29/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/5/2017