alfa verval


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง alfa verval
คำบรรยาย Vertaling en herverdeling van de vragen van de Engels Alpha-decay en toegevoegd het tekenen van een kromme.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ alfa verval
สถานการณ์จำลอง การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา


ผู้เขียน Janine Nauw
อีเมลล์ติดต่อ janine@nauw.xs4all.nl
โรงเรียน/หน่วยงาน CSG Dingstede
ส่งข้อมูลแล้ว 11/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/5/2017