Exercício - Introdução à Lógica de Programação


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Exercício - Introdução à Lógica de Programação
คำบรรยาย Um simples exercício que visa familiarizar o discente com os conceitos básicos de algoritmo.
วิชา อื่นๆ
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Algoritmo, Entrada, Função, Programação, Saída
สถานการณ์จำลอง Function Builder (HTML5)


ผู้เขียน Ruriel Gomes dos Santos
อีเมลล์ติดต่อ ruriel.santos@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 15/1/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/1/2017