Roteiros – Experimentos virtuais com o simulador “Gerador” do PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Roteiros – Experimentos virtuais com o simulador “Gerador” do PhET
คำบรรยาย Roteiros de atividades guiado, demonstração, laboratório, pergunta conceito e sugestão para debate.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ ímãs, geradores, solenoide, transfomadores
สถานการณ์จำลอง ไดนาโม


ผู้เขียน Cremilson Souza
อีเมลล์ติดต่อ cremilson33@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola
ส่งข้อมูลแล้ว 30/11/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/11/2016