concentrazione e saturazione


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง concentrazione e saturazione
คำบรรยาย activity in italian language for 11-12 students., inquiry learning learning goals: understanding concepts of solution, concentration, saturation comparing different solubilities of solids connecting volume and concentration
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ concentrazione, saturazione, soluzioni
สถานการณ์จำลอง ความเข้นข้น


ผู้เขียน Daniela Leone
โรงเรียน/หน่วยงาน IC9 Bologna
ส่งข้อมูลแล้ว 10/11/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 10/11/2016