Exploracion del simulador


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Exploracion del simulador
คำบรรยาย Abra el archivo y fíjese!
วิชา ชีววิทยา, เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ actividad word
สถานการณ์จำลอง การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย


ผู้เขียน bryan castaño
อีเมลล์ติดต่อ bryan.a.a.castano@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน UBA
ส่งข้อมูลแล้ว 1/10/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/10/2016