Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac
คำบรรยาย (a). Mengetahui hubungan tekanan dan panjang box gas; (b). mengetahui hubungan tekanan dan temperatur.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ Boyle, Gay-Lussac
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Choirul Huda
อีเมลล์ติดต่อ choirulhuda581@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Univ PGRI Semarang
ส่งข้อมูลแล้ว 1/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/4/2016