Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik
คำบรรยาย Eksperimen efek fotolistrik secara simulasi digunakan untuk memperdalam konsep fisika dan melatih kemampuan analisis data peserta didik
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ Efek Fotolistrik, Simulasi
สถานการณ์จำลอง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก


ผู้เขียน Ishafit Jauhari
โรงเรียน/หน่วยงาน Universitas Ahmad Dahlan
ส่งข้อมูลแล้ว 9/3/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/3/2016