alimentazione


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง alimentazione
คำบรรยาย prove per imparare la relazione fra calorie ottenute col cibo e consumante con l'attività fisica
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ calorie
สถานการณ์จำลอง การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย


ผู้เขียน Daniela Leone
อีเมลล์ติดต่อ danielaleoneic9@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IC9 Bologna
ส่งข้อมูลแล้ว 22/2/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/2/2016