Energia cinetica e potenziale


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energia cinetica e potenziale
คำบรรยาย Domande guida per l'uso dell'animazione in HTML5 per classi di scuola secondaria di 1° grado
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ energia cinetica, energia potenziale
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Daniela Leone
โรงเรียน/หน่วยงาน IC9 Bologna
ส่งข้อมูลแล้ว 22/12/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/12/2015