Momento de uma força


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Momento de uma força
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ momento de uma força, rotação, torque
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Diogo Magalhães
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal Catarinense
ส่งข้อมูลแล้ว 27/10/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/10/2015