Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos
คำบรรยาย Objetivo: Compreender o funcionamento dos circuito em série e paralelo e distinguir suas diferenças, vantagens e desvantagens
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Resistores em série e paralelo
สถานการณ์จำลอง วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน José Ferreira
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Estadual Dione Augusta Souza e Silva
ส่งข้อมูลแล้ว 12/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 12/8/2015