Atomic Addition การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atomic Addition
คำบรรยาย Using protons and electrons, students discover the rules for adding integers.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ integers, negative, positive, sum
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม (HTML5), สร้างอะตอม


ผู้เขียน Mary Burr
โรงเรียน/หน่วยงาน FSUS
ส่งข้อมูลแล้ว 5/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/8/2015