Energy Skate Park Basics - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skate Park Basics - Clicker Questions
คำบรรยาย Clicker questions used for chemistry teaching with the Energy Skate Park: Basics simulation, with annotations
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ energy conservation, kinetic energy, potential energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5), พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน Trish Loeblein, Robert Parson
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 5/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2015