Photoelectric Effect (PreAP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Photoelectric Effect (PreAP)
คำบรรยาย This lesson focuses on the qualitative aspects of the photoelectric effect. No equations are used.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ photoelectric effect
สถานการณ์จำลอง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก


ผู้เขียน Elyse Zimmer
โรงเรียน/หน่วยงาน KIPP Houston Public Schools
ส่งข้อมูลแล้ว 21/7/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 21/7/2014