Energy Forms and Changes Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Forms and Changes Simulation
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, คำถามเชิงแนวคิด, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ conservation, conversion, energy, system, transfer
สถานการณ์จำลอง รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน


ผู้เขียน A. Norberg
โรงเรียน/หน่วยงาน Orono Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 18/2/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/2/2014