PhET Plate Tectonics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง PhET Plate Tectonics
คำบรรยาย
วิชา วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Convergent, Divergent, Plate, Subduction, Tectonics, Transform
สถานการณ์จำลอง การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค


ผู้เขียน David Moutoux
อีเมลล์ติดต่อ dmoutoux@jeffco.k12.co.us
โรงเรียน/หน่วยงาน Jefferson County School District, Evergreen High School
ส่งข้อมูลแล้ว 27/9/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/9/2013