Forces and Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Forces and Motion
คำบรรยาย A beginning lab that helps teach the concept that motion occurs when forces are unbalanced.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Forces, motion
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่, แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน


ผู้เขียน Sarah Borenstein
โรงเรียน/หน่วยงาน Campus Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 18/8/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/5/2015