Force


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Force
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Force, Friction, Sum of Forces
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน


ผู้เขียน Allison Reich
โรงเรียน/หน่วยงาน Hunter College
ส่งข้อมูลแล้ว 17/3/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/3/2013