Middle School Science


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Middle School Science
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ balanced forces, unbalanced forces
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน


ผู้เขียน Julia Benson
โรงเรียน/หน่วยงาน Sacred Heart School
ส่งข้อมูลแล้ว 28/10/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/5/2015