2D Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง 2D Motion
คำบรรยาย Virtual Laboratory on 2D Motion
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Acceleration, Motion, Position, Velocity
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ


ผู้เขียน Patrick Foley
โรงเรียน/หน่วยงาน Little Rock Central High School
ส่งข้อมูลแล้ว 20/9/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/9/2012