Fraction Matcher Game การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Fraction Matcher Game
คำบรรยาย Use the game to help students will be able to •Find matching fractions using numbers and pictures •Make the same fractions using different numbers •Match fractions in different picture patterns •Compare fractions using numbers and patterns
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ K-5, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ fraction, phet
สถานการณ์จำลอง Fraction Matcher (HTML5), จับคู่เศษส่วน


ผู้เขียน Trish Loeblein
อีเมลล์ติดต่อ patricia.loeblein@colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 2/7/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/5/2015