Elektriska kretsar


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Elektriska kretsar
คำบรรยาย Några kopplingsövningar med resistorer och mätinstrument
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Swedish
คำสำคัญ amperemeter, resistor, voltmeter
สถานการณ์จำลอง ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก


ผู้เขียน Ingrid Johansson
โรงเรียน/หน่วยงาน Komvux Enköping
ส่งข้อมูลแล้ว 14/4/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 14/4/2012