mechanical energy - exploring kinetic and potential energy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ KE, PE, friction
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Jackie Esler
โรงเรียน/หน่วยงาน Boulder Valley School District
ส่งข้อมูลแล้ว 13/4/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/4/2012