Rules for Forces การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Rules for Forces
คำบรรยาย
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Force, Friction, acceleration, applied force, direction, forces, net force, normal, weight
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่


ผู้เขียน jim cibulka
โรงเรียน/หน่วยงาน kirkwood high school
ส่งข้อมูลแล้ว 7/3/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/3/2012