Properties of a wave การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Properties of a wave
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ amplitude, frequency, wavelength
สถานการณ์จำลอง คลื่นในเส้นเชือก


ผู้เขียน Jackie Esler
โรงเรียน/หน่วยงาน Boulder Valley School District
ส่งข้อมูลแล้ว 25/7/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/7/2011