Bending Light -Refraction and Reflections การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Bending Light -Refraction and Reflections
คำบรรยาย This includes both a pre-lab homework and a lab that could be used in a recitation.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ prism, refraction
สถานการณ์จำลอง การหักเหแสง


ผู้เขียน Danny Rehn
โรงเรียน/หน่วยงาน CU Boulder
ส่งข้อมูลแล้ว 16/7/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/7/2011