Ramp lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Ramp lab
คำบรรยาย This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Ramp Concepts
สถานการณ์จำลอง พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่


ผู้เขียน Nathan Upchurch
โรงเรียน/หน่วยงาน Texas High School
ส่งข้อมูลแล้ว 10/11/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/12/2010