Density and Buoyancy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Density and Buoyancy
คำบรรยาย Activity for exploring density of various objects.
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Buoyancy, Density, Mass, Volume
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน Milton Johnson
โรงเรียน/หน่วยงาน Bioscience High School
ส่งข้อมูลแล้ว 5/10/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/10/2010