Gas Laws Exploration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Gas Laws Exploration
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ pressure, relationships, temperature, volume
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Amy Phillip
โรงเรียน/หน่วยงาน Limon High School
ส่งข้อมูลแล้ว 12/11/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/11/2008