Reaction Rates การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Reaction Rates
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ chemistry, collision theory, high school, reaction rate
สถานการณ์จำลอง ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


ผู้เขียน Emily Firchau
โรงเรียน/หน่วยงาน Arapahoe High School
ส่งข้อมูลแล้ว 11/11/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/11/2008