Swinging Physics Using Pendulum Phet การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Swinging Physics Using Pendulum Phet
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การอภิปรายแลกเปลี่ยน, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ pendulum, period, swing
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5), การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา


ผู้เขียน John Lewis and Michi Ishimoto
โรงเรียน/หน่วยงาน Glenbrook South High School
ส่งข้อมูลแล้ว 20/7/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/9/2017