Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based)
คำบรรยาย Learning Goals: This is a lecture demonstration meant to introduce Electric Energy and Capacitance, so that the students will be able to solve the textbook problems.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ capacitance, difference, electric, energy, phet activity, potential
สถานการณ์จำลอง ประจุและสนาม (HTML5), ประจุและสนามไฟฟ้า, ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก


ผู้เขียน Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 8/5/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/9/2016