Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Modeling a linear simple harmonic oscillator
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ SHM, harmonic oscillation, model, oscillator
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ


ผู้เขียน Mark Kelly
โรงเรียน/หน่วยงาน Chaparral HS
ส่งข้อมูลแล้ว 7/4/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/5/2015