Bengali (බෙන්ගාලි)

බල සංතුලණය (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
- Java ভারসাম্য করি Download Run now
- Flash পেন্ডুলাম ল্যাব Download Run now
- Flash প্রাসের গতি Download Run now
- Flash ভেক্টর যোগ Download Run now

බෙන්ගාලි ට තවමත් පරිවර්තනය නොකරන ලද අනුහුරුකරණ

ඉතිරි අනුහුරුකරණPhET පරිවර්තනය කිරීමේ වෙබ් පිටුවමගින් පරිවර්තනය කල හැකිය.